14. Traversing Zonaria en route to Prionia._resize